انتقال علامت تجاری ثبت شده

مالک علامت تجاری علاوه بر اینکه می تواند مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه را به دیگری منتقل کند، انتقال مالکیت علامت تجاری ثبت شده نیز برای وی امکان پذیر است. اگرچه این انتقال در مقایسه با انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه به مراتب سخت تر و دارای شرایط مهمتری است.
با توجه به قانون 48 قانون مصوب 1386 هرگونه تغییر در مالکیت علائم تجاری ثبت شده به درخواست کتبی هر ذی نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می رسد.... توسط اداره مذکور آگهی می شود. تاثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است .

همچنین به موجب ماده یاد شده تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدا مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست.
به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
همانطور که در ماده 178 آئین نامه مصوب 1387 آمده است، انتقال حق مالکیت علامت ثبت شده به موجب سند رسمی به عمل می آید. دفترخانه اسناد رسمی قبل از تسلیم سند مربوط، نسبت به آخرین وضعیت علامت ثبت شده از لحاظ تمدید، تغییر، انتقال، صدور اجازه بهره برداری و سایر موارد لازم از مرجع ثبت استعلام می نماید. پاسخ استعلام مذکور مستلزم پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها است.
به موجب ماده 139 آیین نامه مصوب 1387 هرگونه انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد و در درخواستی کتبی برای ثبت انتقال باید نکات زیر صریحا قید شود:
1- شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران؛
2- اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه (مالک جدید) یا نماینده قانونی وی، در صورت وجود
3- در صورت انتقال جزئی، بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.
4- اصل آخرین گواهینامه معتبر علامت، سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامت و منقل الیه رسیده است، مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود، و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود.
با توجه به تبصره (1) ماده یاد شده تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت.
ماده 140 آئین نامه مصوب 1387 نیز مقررات جامعی در رابطه با انتقال مالکیت علامت ثبت شده را دارد.
به موجب ماده یاد شده اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت، به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، یا طبقاتی کلا از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد، در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (1) به تعداد طبقات مذکور تعلق می گیرد و هرگاه انتقال صرفا مربوط به کالاها یا خدمات، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد، بدوا به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.
هرگاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد، می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.
در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیش از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد.
در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهینامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را بنماید.
چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد، مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئا منتقل شده اند، نخواهد بود.