علائم تجاری و اشکال مختلف آن

علائم تجاری ،صنعتی و یا خدماتی از جهت شکل ظاهری به علائم تصویری ، صوتی و بویایی یا شمی به شرح زیر قابل تقسیم است:
1. علایم تصویری
علائم تصویری عبارت است از علائمی هستند که با شکل و تصویر مخصوص ارائه میگردند، شکل یا تصویر ممکن است به صورت واقعی از اشیاء یا حیوان یا افراد انسان باشد مثل عکس کوه ،دره ،درخت ، آهو ف شتر، گاو، پلنگ یا شیر و همچنین ممکن است عکس یک انسان یا اشکال طراحی و نقاشی شده اعم از طراحی یا نقاشی از جسم واقعی و یا جسم و شکل خیالی نظیر پری دریایی و امثال آن باشد.

علائم تصویری علائم غیر نوشتاری هستند هرچند ممکن است در علائم تصویری ،نوشته ، حروف یا اعداد نیز مورد استفاده قرار گیرد که در این صورت چنین علائمی را علائم مرکب گویند مثل آرم یا علامت تجاری هواپیمایی ایران ایر که دارای یک طرح خیالی سیمرغ و توشته لاتین ایران ایر و مشخصات دیگر و امثال آن.
در علائم تصویری معمولا نقوش انتخابی با نوع تولید یا خدمات موضوع فعالیت اقتصادی هماهنگی دارد ولی این ارتباط یا تناسب از نظر قانون، اجباری نیست.
ممکن است علامت تصویری به صورت لفاف و ظروف و به صورت سه بعدی مانند شیشه ادکلن یا ترکیبی از اشکال و رنگ ها و اعداد باشد و یا از حروف استفاده شود و همچنین ممکن است علامتهای اختصاری انتخاب و مورد بهره برداری قرار گیرد. استفاده از علائم مرکب ممکن است علامت مشخصه کامل تری باشد و کمتر در معرض تقلید قرار گیرد و از گمراهی مصرف کنندگان یا مشتریان نیز کاسته شود. دراظهارنامه علم سه بعدی ، عبارت سه بعدی ذکر خواهد شد.علامت صرفا تصویری و ی علات مرکب، ماند سیر علائم درفعالیت های تجاری ،تحت عنوان علامت بازرگانی و در فعالیت تولید تحت عنوان علامت بازرگانی و در فعالیت تولید تحت عنوان علامت صنعتی و کشاورزی و همچنین در زمینه فعالیت عرضه خدمات اقتصادی مورد استمال و استفاده قرار میگیرد و از این جهت تفاوتی بین انواع فعالیت اقتصادی و خدماتی وجود ندارد.