اطلاعیه مهم اداره ثبت علامت

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت اختراعات، علائم تجاری ، طرح های صنعتی و نشان های جغرافیایی می رساند که تنها مرجع ملی مالکیت های صنعتی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران اداره کل مالکیت صنعتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) می باشد و هیچ مرجع دیگری از قبیل موسسات ، سازمان ها و شرکتهای مستقل برای ثبت وجود ندارد.در خصوص ثبت فراملی (بین المللی) نیز لازم به ذکر است که برای کسب حمایت از مالکیت های صنعتی ( اختراع ، علائم تجاری ، طرح های صنعتی و نشان های جغرافیایی ) در سایر کشورها متقاضی باید در هریک از کشورهای هدف به طور مستقل مطابق مقررات کنوانسیون پاریس و یا در چارچوب مقررات دیگر معاهدات تسهیل کننده ثبت بین المللی مانند معاهده و پروتکل مادرید( ثبت بین المللی علائم تجاری ) ، معاهده لیسبون( ثبت بین المللی نشان های جغرافیایی) ، معاهده همکاری در ثبت اختراع PCT (ثبت بین المللی اختراعات ) با توجه به نکات ذیل اقدام نمایند:
1 کشورمان از سال 1337 عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی شده است که تبعا امکان حمایت در 174 کشور عضو این کنوانسیون برای متقاضیان ایرانی از طریق مراجعه حضوری اصیل یا وکیل مطابق مقررات داخلی کشورهای هدف در تمامی حوزه ها ( اختراعات ، علائم تجاری و…) و با استفاده از شرایط حق تقدم ( ماده 4 کنوانسیون پاریس مقرر می دارد که که هر شخصی که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون اظهارنامه مربوط به ثبت هریک از مالکیت های صنعتی – اختراع ، علامت و …- را تسلیم نماید در مورد تسلیم اظهارنامه در سایر کشورهای اتحادیه به مدت 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه از حق تقدم برخوردار خواهد بود) وجود دارد.

2 از سال 1382 کشورمان عضو موافقت نامه و پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری گردیده که مطابق آنها امکان ثبت بین المللی علائم تجاری از طریق موافقت نامه در کشورهای عضو آن به تعداد56 کشور و از طریق پروتکل در کشورهای عضو آن به تعداد 90کشور وجود دارد. پروسه ثبت از طریق معاهده و پروتکل مادرید بدون نیاز به حضور در کشورهای مورد نظر و ازطریق مراجعه به اداره کل مالکیت صنعتی و تکمیل فرم های اظهارنامه مربوطه با انتخاب کشورهای هدف امکانپذیر می باشد. پذیرش تقاضای ثبت و نهایتا حمایت در این سیستم نیز به قوانین و مقررات هر یک از کشورهای انتخاب شده بستگی دارد.

3 از سال 1383 نیز کشورمان عضو موافقت نامه لیسبون در زمینه حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آنها گردیده است که مطابق آن امکان ثبت و حمایت از نشان های جغرافیایی در28 کشورعضو آن با مراجعه به اداره کل مالکیت صنعتی و تکمیل فرهای اظهارنامه مربوطه و انتخاب کشورهای مورد نظر جهت کسب حمایت در چارچوب مقررات آن وجود دارد.

4 در ارتباط با ثبت بین المللی اختراع از طریق معاهده همکاری در ثبت اختراع ( PCT) لازم به ذکر است که سند الحاق به این معاهده در تیر ماه سال جاری توسط معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نزدمدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی تودیع گردیده است و مفاد این معاهده از تاریخ 12ام مهرماه لازم الاجراگردیده است و ثبت اختراعات در کشورهای عضو این معاهده به تعداد 148 کشور در چارچوب مقررات معاهده و آیین نامه آن امکانپذیر گردیده است ( اطلاع رسانی های لازم در این خصوص متعاقبا از طریق سایت این اداره کل انجام خواهد گردید)، در حال حاضر ثبت بین المللی اختراعات با استفاده از کنوانسیون پاریس و معاهده همکاری ثبت اختراعات به نحو مذکور در فوق وجود دارد.

نکته بسیار مهم

بدینوسیله در خصوص ثبت بین المللی قویا تاکید می گردد که ثبتی به عنوان ثبت بین المللی یکپارچه غیر از ترتیبات ذکر شده در فوق وجود ندارد و و ثبت هریک از مصادیق مالکیت صنعتی مطابق معاهدات و کنوانسیون یاد شده در قلمرو کشورها یا اتحادیه های عضو آنها مطابق مقررات مربوطه صورت می گیرد و تبلیغاتی با عناوین ثبت بین المللی یا جهانی به صورت یکپارچه با وعده هایی چون شرکت در نمایشگاههای بین المللی و سوء استفاده های احتمالی دیگر متقلبانه بوده و بی پایه و اساس می باشد. به متقاضیان ثبت توصیه می گردد که در ارتباط با نحوه اقدامات و رویه های ثبت در وهله اول از مشورتهای اداره کل مالکیت صنعتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)که مطابق ماده52 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری 1386 مرجع رسمی ثبت مالکیت های صنعتی و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) می باشد