انتشار ثبت علامت

با توجه به ماده 14 آیین نامه مشترک موافقتنامه و پروتکل مادرید، هرگاه دفتر بین المللی تشخیص دهد که در دفتر ثبت اظهارنامه بین المللی آیین نامه و شرایط مربوط را رعایت شده است، علامت مورد نظر را در دفاتر ثبت بین المللی ثبت خواهد کرد، ادارات کشورهای متعاهد تعیین شده را مورد ثبت بین المللی مطلع خواهد کرد مراتب را به اداره مبدا عینا اطلاع خواهد داد و گواهینامه مربوطه را به مالک ارسال خواهد کرد.
هرگاه اداره مبدا مایل باشد و دفتر بین المللی را مطلع کرده باشد،گواهینامه ثبت از طریق اداره مبداء برای مالک فرستاده خواهد شد.
همان طور که در ماده 32 آئین نامه فوقآمده است، اطلاعات مربوط به ثبت های بین المللی از جمله ثبت بین المللی علائم تجاری، در مجله ای منتشر خواهد شد.

بطلان ثبت علامت
اگر در ثبت علامت تجاری رعایت قوانین و مقررات نشده باشد ذی نفع تحت شرایطی می تواند نسبت به ابطال ثبت علامت تجاری اقدام کند.
به عنوان مثال اگر علامت تجاری ثبت شده مخالف مقررات قانون باشد یا در صورتی که علامت قبلا به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوص ندارند را به اشتباه بیاندازد،دراین فرض ذی نفع می تواند درخواست ابطال ثبت علائم تجاری را از مرجع ذیربط بخواهد.
در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده 61 آئین نامه قانون ثبت علائم و اختراعات،هرکس بخواهد ابطال علامت تجاری را که در ایران به ثبت رسیده است تقاضا کند باید به دادگاه شهرستان تهران) دادخواست بدهد.