ثبت علائم تجاری و سقوط حق مالکیت آن

طرق مختلف ساقط شود. از جمله اسباب سقوط حق مزبور عبارتند از :

1- عدم استعمال اسم تجاری
عدم استعمال اسم تجاری یا قطع استعمال مصداق پیدا کند، موجب سقوط و زوال مالکیت آن است. در واقع این حق به علت قطع استعمال، بلا صاحب یا بلا مالک خواهد شد. با زوال امتیاز ناشی از نام تجاری اشخاص ثالث می توانند به عنوان نام بازرگانی از این نام استفاده کنند. بنابراین تجار یا موسسات تجاری باید برای جلوگیری از سقوط حق نام بازرگانی آنان و حفاطت از آن تلاش لام به عمل آورند؛ زیرا ممکن است غیر ارادی این حق ساقط شود.

2- اعراض از حق
اعراض عبارت از انصراف یا چشم پوشیدن صاحب حق مالی و مالک از حقوق مالی یا اموال خود است. اعراض یک عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع است بنابرراین نیاز به قصد انشاء دارد با این ترتیب افراد فاقد اهلیت قانونی صلاحیت اعراض حق مالی یا مالکیت خود را ندارند.
اعراض از حق نام بازرگانی باید صریح یا ضمنی ولی فاقد ابهام بوده و از روی قصد و اراده صورت گرفته باشد. به طور مثال اگر تاجری نام تجاری دیگری غیر از نام قبلی برای فعالیت تجاری خود یا موسسه تجاری خود انتخاب کند، به مفهوم اعراض از حق محسوب می شود و فاقد ابهام است. اما نادیده گرفتن استفاده از افراد ثالث از نام تجاری یا اعتراض نکردن به آنان، اعراض از حق نبوده و موجب سقوط حق نیست.

3- عدم تجدید ثبت نام تجاری
طبق ماده 579 قانون تجارت ایران چنانچه نام بازرگانی به ثبت رسیده باشد، مدت اعتبار آن از تاریخ ثبت پنج سال است ولی در زمینه تجدید آن و نتیجه عدم تجدید ثبت حکمی وجود ندارد که وضع مقررات کامل در زمینه اسم تجاری و حقوق و آثار آن در نظام حقوق ایران ضروری است. اصولا مدت اعتبار نام بازرگانی در صورتی قابل طرح است که نام بازرگانی الزاما یا اختیارا به ثبت رسیده باشد ولی اگر تجدید ثبت آن مدتی نسبتا طولانی اقدام لازم به عمل نیاید، اماره اعراض از حق نسبت به نام بازرگانی محسوب خواهد شد مگر این که نص خاصی بر خلاف آن وجود داشته باشد.