ثبت بین المللی علائم تجاری

صاحب علامت تجاری در صورت واجد شرایط بودن می تواند نسبت به ثبت بین المللی علائم تجاری خود بر اساس نظام مادرید اقدام نماید.

شرکت هایی که به تجارت بین المللی مبادرت می نمایند، ممکن مایل باشند علامت تجاریشان در دیگر کشورهای جهان نیز مورد حمایت قرار گیرد. امروزه سیستم متمرکزی وجود دارد که تشریفات مربوط به ثبت علائم تجاری در دیگر کشورها آن را امضاء نموده اند پیش بینی گردیده است. توضیح تمامی دقایق و ظرایف تشریفات مربوط به پروتکل مادرید از حوصله این کتاب خارج است. با این وصف به طور خلاصه آنچه که آیین مربوطه، اجازه انجام آن را به متقاضی علامت تجاری می دهد، درخواست «ثبت بین المللی» با تعیین کشورهایی است که در آنها، حمایت از علامت مربوطه مورد درخواست متقاضی است. درخواست از طریق اداره ثبت علائم تجاری یک کشور به عمل می آید ولی متعاقبا در هریک از کشورهای تعیین شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ثبت علامت، بدنبال طی مراحل مربوطه در هر یک از کشورها، همانند یک علامت داخلی مورد حمایت قرار میگیرد.
آنچه که با ثبت اصطلاح «بین المللی» بدست نمی آید ثبت بین المللی واقعی است. ثبت واقع شده صرفا ثبتی است که در تعدادی از کشورها موثر خواهد بود. با طرح «تقاضای بین المللی»، آنچه بدست می آید، در واقع نعدادی از ثبت های داخلی است.
با توجه به ماده 3 موافقتنامه مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری، دفتر بین المللی علائمی را که برای آنها تشکیل پرونده داده شده است بلافاصله به ثب خواهد رساند. ثبت مزبور دارای همان تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی در کشور مبدا خواهد بود، مشروط بر این که دفتر بین المللی طی مدت دو ماه پس از این تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده باشد.
اگر تقاضانامه در مدت مزبور دریافت نشده باشد، دفتر بین المللی تاریخی را برای ثبت منظور خواهد کرد که در آن تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده است.