ویژگی های یک علامت تجاری خوب

1 -به صورت قانونی قابل حمایت باشد
2- به آسانی تلفظ شود
3-به آسانی به خاطر سپرده شود
4- به آسانی قابل تشخیص باشد
5-توجه را جلب کند
6- مزیت ها و استفاده های محصول را بیان کند
7- شرکت یا محصول را به خوبی معرفی کند
8- موقعیت مرتبط با محصول قابل رقابت را مشخص کند

موافقتنامه و پروتکل مادرید
اولـین اقدام جهت حمایت از عـلائم تـجاری و بـرخـورداری از حقوق مرتبط با آن ثـبت عـلامت در بعد داخلی و بین المللی طبق کنوانسیون پاریس می باشد. با نگرشی بر تاریخچه این کنوانسیون در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی درمی یابیم که به منظور حـمایت از عـلائم تـجاری در سطح بین المللی به موجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) می بایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبان های گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی ، تودیع نماید . به همین منظور جهت تسـهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضو کـنوانسیون پـاریس اتحادیه بیـن المـللی را جهت حمایت مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیـستم مـادرید را به عنوان دسـتورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده، موافقتنامه مادرید مورخ 1981 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 می باشد.
ثبت برند,مراحل ثبت برند,ثبت علامت تجاری, تهران ثبت
به موجب سیستم مادرید، علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد، ثبت می شود و سپس وارد پروسه ثبت بین المللی می شود. صاحب عـلامت تجاری صرفا با پرکردن فرم درخواست ثبت بین المللی ( انگلیسی یا فرانسه) و پرداخت یک تعرفه، علامت تجاری خود را توسط نماینده سازمان ثبت جهانی به ثبت می رساند. همچنین در صورتی که هرگونه تغییری در علامت ثبت شده از سوی صاحب آن صورت گیرد از قبیل تغییرات در نام، آدرس، مالکیت، تمدید و … در سطح بین المللی می توان با تکمیل فرم های مربوطه و پرداخت هـزینه ای اندک آنها را اعمال نمود و دیگر اینکه اداره مـبدا نیز از انجام طـبقه بندی کالاها و خدمات و انتشار علائم در روزنامه رسمی کشور متبوع خویش بی نیاز است. در واقع ثبت جهانی، مجموعه ای از ثبت های ملی طبق مقررات داخلی هر کشور تعیین شده، می باشد.

این سیستم به وسیله دفتر بیـن المللی WIPO اداره می شود ، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند عضو موافقت نامه، پروتکل مادرید و یا هر دوی آنها شود. تقاضای بین المللی باید توسط دفتر نمایندگی WIPO به دفتر بین الملل تقدیم شود و در صورتی که تقاضای بین المللی مستقیما توسط مـتقاضی به دفتر بین الملل ارائه شود ، فاقد اعتبار بوده و مسترد می گردد. دفتر بیـن المللی تقاضانامه ثبـت جهانی را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقتنامه یا پروتکل و مقررات اجرایی مشترک به ویژه آنهایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه بندی آنها می باشد، و همچنین این مورد که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده اند یا خیر، مورد بررسی قرار می دهد.

این دفتر در صورت وجود ایرادات ، دفتر نمایندگی را مطلع نموده و این اشکالات می بایست ظرف مدت سه مـاه تصحیح و مسترد شوند. در صورت نبودن اشکالات در تقاضای بین المللی، علامت در دفتر ثبت بین المللی مندرج و سپس در مجله علائم تجاری بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی به چاپ می رسد و دفتر مذکور آن را به هر یک از کـشورهای تعیین شده در تقاضانامه ابـلاغ می نماید و از تاریخ ثبت بین المللی یا تقاضای آن، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای تعیین شده، انجام خواهد شد.

تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب دفتر نمایندگی بایستی ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ثـبت اسـاسی به دفتر بیـن الملل صورت گیرد. ثبت بین المللی از زمانی که تقاضا به صورت رسمی و قطعی توسط دفتر بین الملل واصل گردید،لحاظ خواهد شد.ثبت بین المللی بایستی هر 10 سال یک بار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود . شش ماه قبل از تـاریخ انقـضاء علامت ، دفتر بین الملل یادداشتی را برای دفتر نمایندگی برای تجدید ثبت بین المللی علامت ارسال خواهد کرد.