جانشینی ثبت بین المللی علامت تجاری به جای ثبت ملی

جانشینی ثبت بین المللی به جای ثبت ملی در مواد 4 مکرر موافقتنامه و پروتکل مادرید پیش بینی شده است. همچنین آیین نامه مصوب 1387 نیز به تبعیت از مواد یاد شده و آیین نامه مشترک مبادرت به تعیین چارچوب در این خصوص نموده اند.
براساس ماده 160 آیین نامه، هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقبا ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند، ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران، جایگزین ثبت در ایران میشود، مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد. جایگزینی ثبت بین المللی، به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد.
در صورت درخواست مالک، مراتب جایگزینی یاد شده، توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه رسمی آگهی می شود.
با توجه به ماده فوق نکات زیر قابل ذکر است:
1- چنانچه شخصی که علامت خود را در ایران ثبت کرده است متعاقبا ثبت بین المللی همان علامت را در ایران کسب کند تحت شرایطی می تواند ثبت بین المللی را جایگزین ثبت ملی کند.
2- موضوع جایگزینی حتما باید با درخواست متقاضی باشد.
3- متقاضی باید از مالکیت علامت ثبت شده در ایران اعراض کرده باشد.
4- یکی دیگر از شرایط مهم جایگزینی این است که تمامی کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.
5- چنانچه علامت ثبت شده قبلی دارای حقوق مکتسبه ای باشد جایگزینی ثبت بین المللی به جای آن هیچگونه لطمه ای به حقوق ایجاد شده قبلی وارد نمیکند.
6- مالک علامت باید درخواست کند که مراتب جایگزینی توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و درروزنامه رسمی آگهی شود.