علامت مشابهی که ایجاد اشتباه و ابهام کند

طبق قووانین وضع شده در کنوانسیون پاریس کشور های عضو این اتحادیه متعهد می شوند که خواه راسا اگر قانون داخلی کشورها اجازه دهد خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع، علامت صنعتی یا تجاری که تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه ای که موثر در ایجاد اشتباه نسبت به علامتی دیگر است که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده، متعقد باشدکه آن علامت از علائم مشهوره است وآن علامت مشهوره متعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر ا ستفاده کند و آن علامت را برای هر نوع کالا یا کالای مشابه به کار ببرد، را رد کنند و یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن علامت را ممنوع کنند. با علامتی که قسمت اصلی آن شامل نقل علامت مشهور یا تقلید از آن می باشد به طوری که موثر در ایجاد اشتباه با آن گردد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد.

در حقوق داخلی ایران، با توجه به ماده 9 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات، در صورتی که علامت قبلا به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه باشد که مصرف کنندگاه عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوص ندارندبه اشتباه بیاندازد، اداره مالکیت صنعتی آن را رد می نماید .