نحوه تقاضا و ثبت علائم تجارتي

درحقوق ايران حق استعمال انحصاري علامت فقط به كسي متعلق دارد كه علامت را به ثبت رسانيده است(مستفاد ازماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) ثبت علامت تجارتي اختياري است مگر درموارديكه قانون ثبت آن را الزامي دانسته باشد (مستفاد از تبصره ١ ماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) بهمنظور جلوگيري از تقلب و تقليد و از نظر تسهيل نظارت در ساخت كالاهايي كه براي مصرفواستعمال مستقيم بر روي بدن انسان به كار ميرود ماده ١ آيين نامه نصب وثبت اجباري علائم صنعتي بر روي بعضي از اجناس دارويي و خوراكي و آرايشي مصوب سوم ارديبهشت ماه١٣٢٨مقرر مي دارد: تمام اجناس دارويي و طبي و مواد غذايي مشروحه در ماده ٥ اعم ازآنكه در داخل ايران و يادر خارج ساخته و وارد كشور شده و در بازار تحت اسم مشخصي بانصب برچسب به معرض فروش قرار مي گيرند بايد داراي علامت صنعتي يا تجارتي ثبت شدهبوده و در روي برچسب نكات زير تصريح گردد:
اسم تجارتي و نشاني سازنده جنس باقيد كشور مبدا.
- شماره ثبت علامت تجاری در ايران.
- تقاضاي ثبت علامت بايد دراظهارنامه ثبت علامت بازرگاني در سه نسخه روي نمونه هاي چاپي از طرف متقاضي ياوكيلوي تهيه و تسليم گردد. اظهارنامه مذكور بايد دارادي تاريخ و امضا بوده و حاوي نكات زير باشد:
- امضا كننده اظهارنامه صاحب علامت.
- اقامتگاه قانوني (شخص حقيقي يا حقوقي(
-رشته تجارت يا نوع صنعت.
- اسم و اقامتگاه اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ و اخطار را دارند.
- كالا و طبقات علامت بر طبق آيين نامه (ق.ث.ع.و.ا(
- شرح و توصيف علامت.
-طرز مخصوص استعمال علامت مانند اينكه قيد شود به وسائل مختلف به هرشكل واندازه و نوع چاپ
به موجب ماده ٥قانون ثبت علائم و اختراعات زيرممنوع است