براي ثبت یک شرکت در ایران چه باید کرد؟

1- عموم شرکتها در ایران سهامی خاص میباشند براي ثبت آن باید حداقل سه نفر باشید از آنجا که تشکیل گروه و انتخاب اعضاي آن بسیار مهم است و با ثبت شرکت و سهامدار شدن هر عضو مالکیت ایجاد شده و در صورت بروز اختلاف خیلی مشکل میشود سهامدار را از شرکت خارج گرد لذا سعی کنید در مرحله اول شرکت با شناخت کامل از همدیگر و یا بصورت خانوادگی با شراکت خواهر و برادر و همسر و پدر و یا مادر و امثالهم تشکیل دهید و خودتان بیش از 51درصد سهام را داشته باشید.
2- در اولین فرصت حداقل ده نام براي شرکت خود انتخاب کنید و سعی شود هرنام داراي سه کلمه باشد وسپس به نردیکترین اداره ثبت شرکتها مراجعه و فرم تایید نام شرکت را دریافت دارید و با پرداخت یک فیش بانکی و ضمیمه نمودن آن به فرم ده نام مزبور را همانجا یادداشت و تحویل دهید و شماره آن را بگیرید . پس از پانزده روز جواب خواهد آمد و احتمالا یکی از نامها تایید میشود و کپی تایید را بگیرید واگر نه این فرایند را تکرار کنید .
3- به موازات به یک بانک مراجعه و تقاضاي افتتاح حساب غیر قابل برداشت براي ثبت شرکت بنمایید
کپی کارت ملی و شناسنامه همراه باشد و شماره حساب را یادداشت کنید.
4- براي ثبت شرکت حداقل مبلغ یک میلیون ریال لازم است که به تفکیک تعداد سهامداران و تعداد سهام آنها باید به حساب بانکی مزبور واریز گردد و فیش بانکی به تعداد سهامداران تهیه شود
5- اظهار نامه ثبت شرکت باید از اداره ثبت شرکتها دریافت گردد و تمام بخشهاي آن به دقت پر شود
و به امضابرسد همزمان فرم صورتجلسه مجمع موسس و عادي و صورتجلسه هیات مدیره هم آماده شده وجود دارد که اخذ و امضا شود و مدیر عامل هم تعیین گردد که میتواند خود شما رییس هیات مدیره و مدیر عامل باشید .
6- براي ثبت به همراه کلیه مدارك زیر باید به اداره ثبت شرکتها مراجعه شود و پرونده تحویل گردد:کپی شناسنامه و کارت ملی موسسین و در هنگام امضاي دفتر اداره ثبت شرکتها اصل آن لازم است . اظهارنامه - صورتجلسه مجمع و هیات مدیره – اساسنامه کامل شده و کلیه صفحات آن امضا شود