ده قاعده برای از بین بردن نوآوری در سازمان

بدبینی نسبت به همه ایده های جدید که از پایین سازمان می آید.
• پافشاری بر اینکه برای تصویب باید از سایر سطوح مدیریت تایید و امضا گرفته شود
• خواستن از قسمت های مختلف برای رقابت و انتقاد از پیشنهادهای همدیگر (تا شما را از تصمیم گیری نجات داده و فقط برنده جنگ را انتخاب کنید)
• اظهار انتقاد راحت و ارزیابی زود گذر نسبت به ایده های نوآورانه.
• نگهداشتن افراد در حالت دفاعی و اینکه همه احساس کنند هر زمان است اخراج شوند
• شناسایی و تشخیص دقیق ماهیت مسائل به عنوان اشتباه شخصی تلقی شود به عبارت دیگر تشویق نکردن افرادی که اشکالات کارشان را بازگو می کنند.
• کنترل دقیق همه چیز، کسب اطمینان مکرر از اینکه امور همه افراد قابل محاسبه و بررسی را مد نظر دارند.
• تصمیم گیری مخفیانه نسبت به تغییر سازمان دهی (ساختار)، سیاست ها و اعلام ناگهانی آن به افراد(به منظور اطاعت بیشترافراد از دستورها)
• اطمینان یافتن از اینکه درخواست اطلاعات، به طور کامل موجد و مورد تایید بوده و به راحتی از مدیریت خارج نمی شود به عبارت دیگر داده ها و اطلاعات برای حفظ قدرت و برتری جمع آوری و توزیع می شود نه پایین آوردن اشتباهات.
• اعتماد بیش از حد به اینکه مقامات ارشد، قبلا از همه امور مهم شرکت و کسب و کار اطلاع دارند.