علامت تجاری و نقل وانتقال آن (2)

در ادامه مطالبی که در حوزه علامت تجاری و طریقه نقل و انتقال آن به غیر برای شما در پست های قبل قرار دادیم و به صورت خلاصه توضیح دادیم حال در این پست به توضیح بیشتری در این خصوص میپردازیم امیدواریم مفید واقع گردد .....
چنانچه مالک علامت در چنین فرضی مراتب انتقال علامت تجاری ثبت شده را در مرجع ثبت به ثبت نرساند این انتقال فقط نسبت به طرفین معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد نخواهد بود، به عبارت دیگر ضمانت اجرای عدم ثبت چنین انتقالی در واقع غیر قابل استناد بودن آن مقابل اشخاص ثالث است، بدین توضیح که اگر چنین قراردادی در مرجع ثبت به ثبت نرسد منتقل الیه نمی تواند ذینفع رد طرح دعوی نقض حقوق چنین علامتی باشد. همچنین منتقل الیه در فرض اخیر نمیتواند مبادرت به اعطای مجوز بهره برداری به اشخاص ثالث نماید. اگر مالک علامت تجاری ثبت شده مالکیت خود را نسبت به علامت یاد شده به دو نفر شخص حقیقی یا حقوقی منتقل کند واحد از آن ها مبادرت بخثبت قرارداد د رمرجع ثبت نماید و دیگری از چنین اقدامی خودداری کند شخصی که مراتب انتقال را در مرجع ثبت به ثبت رسانده است میتواند مانع بهره برداری از شخصی شود که انتقال را در مرجع ثبت به ثبت نرسانده است اگر چه قرارداد فردی که مبادرت به ثبت انتقال کرده موخر بر قرارداد شخص دیگر باشد. انتقال مالکیت علامت مشاعی که دو یا چند نفر مالک علامت می باشد معمولا براساس مقررات مربوط به قانون مدنی کشورها صورت می گیرد. موضوع نقل و انتقال علامت تجاری در کنوانسیون ماهوی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
براساس بند (1) ماده 6 رابع کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی اگر به موجب مقررات مربوط به یکی از کشورهای اتحادیه، واگذاری علامت، موقعی معتبر باشد که با واگذاری موسسه یا سرمایه تجاری ای که علامت به آن تعلق دارد همراه باشد برای اینکه اعتبار آن محرز گردد کافی است که آن قسمت از موسسه یا سرمایه تجاری که در مملکت مذکور واقع است با حق انحصاری تولید یا فروش محصولات مربوط تحت علامت واگذار شده به انتقال گیرنده واگذار گردد.
براساس ماده بند (2) ماده یاد شده، این اصل، کشورهای عضو اتحادیه را مکلف نخواهد کرد واگذاری علامتی را که استعمال آن از طرف انتقال گیرنده باعث گمراهی مردم، مخصوصا در مورد تشخیص مبدا، نوع یا صفات اساسی محصولاتی که با این علامت مشخص میشوند میگردد، را معتبر بشناسند.