موانع پرورش خلاقیت

۱- عادات پیشین
۲- دلسرد کردن خود به عنوان یک عامل بازدارنده
۳ -کمرویی که خود مانع خلق ایده هاست
۴- کمبود پشتکار وتحمل
۵- محدود کردن کنجکاوی کودکان
۶ -سرکوب خیالبافی کودکان
۷- تأکید بسیار بر نمره امتحانی
۸- تأکید بسیار بر مهارت های کلامی و دروس نظری
۹- تأکید بسیار بر پیشگیری
۱۰- تأکید بیش از حد به نقش جنسیت
۱۱- ریشخند کردن کودکان برای پاسخ های غیرمعمول و غیر کلیشه ی
۱۲- نحوه نگرش معلم
۱۳- نحوه نگرش دانش آموزان
۱۴- نقش جنسیت:
اهمیت فرهنگی که اجتماع برای جنسیت قائل است منشأ تعارض های بسیاری برای افراد خلاق است. تفکر خلاق مستلزم حساسیتی بیش از حد است که این خصلت در جامعه کاملاً زنانه است و از سویی دیگر ناوابستگی به غیر، خصلتی کاملاً مردانه به شمار می آید، از همین رو یک پسر بسیار خلاق نسبت به سایر هم جنسان همسال خود دارای صفاتی زنانه و دختری بسیار خلاق در مقایسه با همسالان خود دارای صفاتی مردانه به نظر می رسد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ