سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت به موجب توافقات بین المللی مراکش مورخ پانزدهم آوریل 1994 تشکیل شده است.

سازمان جهانی تجارت، سازمان بین المللی و از جمله سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد است. این سازمان در عین وابستگی به سازمان ملل متحد، سازمانی دارای شخصیت حقوقی علیحده است. سازمان جهانی تجارت، دارای یک نظام حقوقی خاص بنیادی است که اداره کلیه معاهدات و توافقات بین المللی را بر عهده دارد و پذیرای تمامی مذاکرات آینده جهانی خواهد بود و کلیه امور مربوط به این نوع مذاکرات در زمینه تجارت جهانی و مبادلات تجاری را مدیریت میکند.
سازمان جهانی تجارت، دو رکن اصلی و اساسی دارد و این ارکان اساسی عبارتند از:
1- کنفرانس های بین المللی در سطح وزیران
2- شورای دائمی سازمان
سازمان جهانی تجارت، سازمانی تام الختیار است و ارگان دیگری را نیز تحت اداره خود دارد که امور مربوط به اختلافات و نظم دادن به این اختلافات را عهده دارد است.
سازمان جهانی تجارت یا سازمان مالکیت فکری در 22 دسامبر 1995 موافقتنامه ای امضاء کرده است تا به موجب این موافقتنامه، سازمان مالکیت فکری و صنعتی مساعدت های فنی و حقوقی لازم در زمینه مالکیت صنعتی به سازمان جهانی تجارت بنماید و او را در این زمینه یاری دهد. مفاد این معاهده، در کادر سازمان جهانی تجارت به مرحله اجرا در خواهد آمد.