کدام شيوه خلاقيت بهتر است؟

خلاصه اين که هر دو نوع خلاقيت مهم اند. ضروری است که سازمان ها سدشکنی های بنيادی را مورد حمايت قرار دهند، و همچنين به ترغيب و تشويق خلاقيت صبورانه و انطباق پذير که برای تجاری کردن ايده های سدشکنانه لازم است جداً توجه نمايند.
از آنجا که افراد خلاقيت خود را به شکل های مختلف بروز می دهند، مؤسسه های اقتصادی، صنعتی ، کسب و کاری و ديگر سازمان ها می توانند موفقيت خود را از طريق حمايت از هر دو نوع خلاقيت، هم بنيادی و هم انطباقی، افزايش دهند.
با آن که بدون ترديد هر دو گروه بالقوه و بالفعل در کشور ما وجود دارند، به علت مشکلاتی که در ارتقای توسعه ملی وجود دارد، هنوز ابزارهايي که در دنيا برای بروز خلاقيت افراد و سياست گذاری جهت تشويق نوآوری و کارآفرينی مرسوم اند [6-2] از مرحله عملياتی شدن بسيار به دورند.
نمونة آن مراکز پرورش تکنولوژی يا انکوباتور(technology incubator) هاست که در کشورهای بسياری با موفقيت روبرو بوده اند ولی اگرچه کوشش هايي برای تأسيس و راه اندازی آنها در کشور به عمل آمده ولی به علت های متفاوت نه تنها اين فعاليت تداوم نيافته است، بلکه در موفقيت نتايج همين کوشش های اوليه جای ترديد وجود دارد.
به عبارت ديگر، سياست گذاری بر پاية ابزار های موفقی [7]که در دنيا برای ترويج، ترغيب و تشويق خلاقيت، نوآوری و کارآفرينی کاملاً مرسوم است و توسعة کشورهايي نظير مالزی، سنگاپور، چين، هند، . . . را تأمين و تضمين کرده است در کشور ما هنوز به اندازة کافی به شکل نظام يافته شکل نگرفته اند.
البته منظور دست کم يا ناديده گرفتن تلاش های قابل تقديری از قبيل برگزاری جشنواره های محتلف برای تشويق پژوهشگران، مخترعان و مبتکران، و ساير موارد مشابه نيست ولی اين کوششها اگرچه لازم اند ولی با توجه به آن چه ذکر آن رفت کافی نيست.
ترديدی نيست که خلاقيت و نوآوری، قطعاً، حداقل توسط نوآوران و کارآفرينان در بنگاه ها و افراد علاقمند، با حمايت يا بدون آن در کشور نسبتاً فراوان است و اميد آن است که مطالب اين مقاله که به موضوع خلاقيت های بنيادی و انطباق پذير در کشور و تجارب کشورهای ديگر پرداخته است مورد توجه و استفاده افراد و سازمان های خلاق، نوآور و کارآفرين و نيز سازمان های مسئولِ سياست گذاریِ کشورمان در اين زمينه قرار گيرد. از آن بهتر، دربارة موضوع های طرح شده، ديدگاه های موجود، به ويژه از سوی علاقمندان و صاحب نظران، به بحث گذارده شود. اين نشريه آماده دريافت و طرح مطالبی از سوی خوانندگان گرامی در مورد اين بحث می باشد.