دستورالعمل های جديد جهت ثبت و تغييرات شرکت ها

1- طبق بخشنامه 10/8/89-139713189 تأسيس شرکتها و مؤسسات مراقبتي و حفاظتي نياز به مجوز ناجا دارد.
2- – طبق بخشنامه 13/9/89- 160201/89 مؤسسات غير تجاري مشمول بند الف ماده 0 آئين مذکور در مرجع ثبت شرکت ها
3- طبق بخشنامه 12/10/89- 185338/89 مؤسسات قرآني با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي قابل ثبت مي باشند
4- طبق بخشنامه 2/3/90-39852/90 براي تأسيس و تغييرات نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانکها، مؤوسات اعتباري، تعاوني هاي اعتباري، صندوقهاي قرض الحسنه، صرافي ها و شرکتهاي و اسپاري (ليزينگ) نياز به اخذ مجوز از بانک مرکزي مي باشد.
5- طبق بخشنامه 19/10/90-189751/90 ارائه گواهي عدم سوء پيشينه کيفري براي مديران (مديرعامل و اعضاي هيئت مديره) و بازرسين شرکتهاي تجاري در مرحله تأسيس ضروري و به هنگام تغييرات، اظهار و تأييد عدم سوء پيشينه کيفري مديران و بازرسين در ذيل صورتجلسه مجامع عمومي و عادي (ساليانه و يا فوق العاده) کفايت مي نمايد.
6- طبق بخشنامه 26/10/90-192938/90 مؤسساتي که بدون مجوز از بانک مرکزي فعاليت داشته اند براي تغييرات و انحلال آنها نيازي به اخذ مجوز نمي باشد اما مؤسساتي که براي تأسيس اقدام به اخذ مجوز ازبانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک ياد شده به عمل خواهد آمد.
7- طبق بخشنامه 2/7/91-120266/91 ايجاد و تغييرات نهادهاي پولي و اعتباري براي تأسيس و تغييرات نيازمند اخذ مجوز از بانک مرکزي مي باشند.
8- طبق بخشنامه 13/7/91-131120/91 براي تأسيس مؤسسات يا تعاوني هاي دانش بنيان نياز به اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد.
9- طبق بخشنامه 30/9/91-190604/91 مرجع ثبت شعب و نمايندگي شرکت خارجي تنها اداره ثبت شرکتهای تهران مي باشد.
10- طبق بخشنامه 2/10/91-191536/91 برای ثبت مؤسسات حقوقي نيازي به داشتن پروانه وکالت نمي باشد.
11- طبق بخشنامه 18/10/91-204946/91 براي تبديل سهام با نام به بي نام و بالعکس موارد ذيل لازم و ضروري مي باشد:

– تصويب مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تبديل سهام
– جهت تبديل سهام بي نام به بانام يه نوبت آگهي تبديل در روزنامه کثيرالانتشار به فاصله 5 روز و مهلت حداقل 2 ماهه
– جهت تبديل سهام با نام به سهام بي نام يک نوبت آگهي تبديل در روزنامه کثير الانتشار شرکت و مهلت حداقل 2 ماهه
12 – طبق بخشنامه 7/2/92-17927/92 براي تأسيس مؤسسات مترجمي اسناد با ارائه پروانه ترجمه امکان پذير مي باشد.
13- طبق بخشنامه 1/4/92-59182/92 نقل و انتقال سهام همراه بي نام در اداره ثبت شرکت ها مورد آگهي ندارد و صورتجلسه نقل و انتقال سهام همراه باکپي مصدق شناسنامه و کارت ملي به همراه گواهي نقل و انتقال مالياتي موضوع ماده 143 قانون ماليات مستقيم جهت تطبيق و تکميل بانک اطلاعات جامع سهامداران از متقاضي اخذ مي گردد.
14 – طبق بخشنامه 29/4/92-79850-92 براي نقل و انتقال سهام با نام و بي نام نياز به اخذ گواهي مالياتي نقل و انقال سهام موضوع تقصره يک ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.