نكاتي چند در خصوص علامت تجارتي

علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش تصوير رقم حرف عبارت مهر لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي تجارتي يا فلاحتياختيار شود.
1- داشتن علامت تجاري اختياري است مگر در مواردي كه دولت آن راالزامي قرار دهد.
2- حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي محسوب ميشود كه علامت خود را به ثبت برساند.
3- علامت تجارت قابل نقل و انتقال است وبايد وفق مقررات قانون ثبت علايم و اختراعات ايران به ثبت برسد .
4- اجازه استفاده از علامت ثبت شده به ديگران در ايران بايد به ثبت برسد.
5- براي علامتگواهي ثبت علامت صادر خواهد شد.
6- مدت اعتبار ثبت علامت براي هر بار ١٠ سالاست.
7- براي ثبت چند علامت بايد به تعداد آنها اظهارنامه جداگانه داده شود.
تغييرات مربوط به نشاني رسميت نخواهد داشت مگر اينكه به ثبت رسيده باشد.