موارد اعلامی از سوی شرکتها به اداره ثبت شرکتها

موارد عملیاتی که از طرف شرکتها صورت میگیرد و میبایست به اداره ثبت شرکتها اعلام و ثبت و آگهی گردد عبارتند از:

ثبت شرکت
انحلال شرکت

تصفیه شرکت
انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
الحاق به موضوع شرکت
تغییر موضوع شرکت
تغییر نام شرکت
تعیین وضعیت حق امضاء
انتخاب هیئت مدیره و عندالزوم بازرسان شرکت
ورود فرد جدید به شرکت
خروج و استعفای برخی از شرکاء از شرکت
تغییر محل اقامت شرکاء و موسسین شرکت
تمدید مدت شرکت در صورتیکه شرکت برای مدت محدود ثبت شده باشد
تغییر مرکز اصلی شرکت
در صورت تاسیس شعبه شرکت
ترازنامه سود وزیان شرکت
تغییر در میزان سرمایه شرکت
تغییر اساسنامه شرکت
تغییر میزان سهام سهامداران شرکت (نقل و انتقال سهام)
تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام با نام و تبدیل سهام بانام به سهام بی نام
تصمیم به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار اوراق قرضه
در صورت تصویب سهام ممتاز، تعیین میزان و تعداد امتیازات سهام ممتاز و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت