مدیریت برند

هنر ایجاد و حفظ اعتبار برند «مدیریت برند» نامیده می شود. توجه و جهت گیری تمامی سازمان به سمت برند، بازاریابی یکپارچه (جامع) نامیده می شود. اتحادیه بازاریابان آمریکا برند را به عنوان نام، عبارت، علامت، نشانه یا طرح ویا ترکیبی از آنهامی داند که برای شناسائی کالاها یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایزکردن این کالاها و یا خدمات از کالاها یا خدمات رقبا به کار می رود.

به این ترتیب لازم است درک کنیم که برند سازی صرفا به منظور به دست آوردن بازار هدف که در رقابت با دیگر رقبا انتخاب می شود نیست، بلکه هدف آن کسب چشم انداز برای خود شما از یک طرف و شناساندن شما به مشتریان به عنوان تنها کسی که راه حلی برای مسئله آن ها فراهم می سازید، می باشد.
اهدافی که یک برند خوب می باشد دنبال کند عبارتند از:
- پیام شما را به روشنی ارائه کند.
- اعتبار و قابل قبول بودن شما را تائید کند.
- با بهره گیری از برداشت ذهنی مصرف کننده او را با چشم انداز های شما مرتبط سازد.
- مشتریرا برای خرید تشویق کند و برانگیزد.
- وفاداری مشتری را عینیت بخشد.
«مدیریت برند» با دقت و مراقبت به دنبال آن است که محصول یا خدمت را با «گروه هدف» مرتبط سازد. بنابراینیک برنامه گسترده تبلیغاتی حساب شده می تواند به میزان قابل ملاحظه ای در متقاعد کردن مصرف کنندگان به منظور پرداخت قیمت های بالا، برای محصولاتی که به طور ذاتی با قیمت پایین تولید شده اند موثر باشد. که این ایده که ایجاد ارزش شناخته می شود از یک تصور ذهنی که با استادی و ظرافت در ذهن مصرف کننده ایجاد می شود، ناشی می شود، به طوریکه مصرف کننده محصول را با ارزشی که تبلیغ کننده بخواهد، میبیند و نه ارزش منطقی حاصل از جمع هزینه های مصرف شده برای مواد اولیه، تولید و توزیع آن.
برنامه های مدرن تبلیغاتی و و برندساز ایجاد کنندده ارزش، به میزان زیادی در تاثیرگذاری بر مصرف کننده برای اقناع وی در پرداخت پول اثر گذار هستند. این برنامه باعث می شود تا به عنوان مثال مشتری 50 دلار برای یک تی شرت که هزینه تولید آن 5 سنت بوده و یا 200 دلار برای یک شیشه عطر که هزینه مواد اولیه و تولید آن کمتر از 20 سنت بوده است، بپردازد.
برند تجسم کیفیت ارزشمند یک محصول از دیدگاه یک مصرف کننده میباشد. برندی که به طور گسترده در بازار شناخته شود برند تشخیص داده شده نامیده یم شود. هنگامی که تشخیص برند باعث ایجاد رغبت و و تمایل گسترده به آن برند در بازار بشود گفته می شود برند قابل فرانشیز شده است. یکی از اهداف «تشخیص برند» معرفی محصول بدون نام شرکت ارائه کننده آن است.
مصرف کنندگان اصولا به برند به عنوان وجه ایجاد کننده ارزش برای محصول یا خدمت نگاه می کنند که گوئی ویژگی یا کیفیت جذاب و قابل و یا قابل توجهی را ارئه می کند. از دیدگاه صاحبان برند، محصولات برند دارد را می توان با قیمت بالاتری به بازار ارائه کرد. هنگامیکه دو محصول با یکدیگرمقایسه میشوند ولی یکی از آن ها برند مشخص و معروفی ندارد، مردم اغلب محصول گرانتر دارای برند را، به علت کیفیت یا شهرت صاحب آن انتخاب می کنند.