قابلیت نقل وانتقال علامت تجاری

با توجه به ماده ١٢ قانون ثبت علائم و اختراعات كه مقرر می دارد:

(علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود كه موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد) مستفاد می شودكه علامت تجاری قابل انتقال است. اما برای آن كه این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.
ماده ١٤ آیین نامه قانون ثبت علامت و اختراعات نیز در این مورد چنین می گوید:

تغییرات مربوط به علامت یا طبقه كالا یا صاحب علامت همچنین مربوط به تغییرات نشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینكه درایران به ثبت رسیده باشد. ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوط به عمل خواهد آمد. ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به امضاء صاحب علامت یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد.

شایان ذكر است كه به موجب آیین نامه مذكور،اظهارنامه در٣ نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت تجاری در ایران، نام اقامتگاه و تابعیت مالك جدید و بالاخره نام و نشانی نماینده قانونی او درایران نوشته می شود. ضمنا اداره مالكیت صنعتی همچنان كه عهده دار مراحل تقاضای ثبت اولیه علامت می باشد رسیدگی و نقل و انتقال علامت تجارتی را نیز اقدام می نماید. در صورتیكه نقل و انتقال علامت تجاری با سند عادی یا رسمی صورت گرفته باشد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت مدارك مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج ازكشور به ثبت رسیده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور به ایران انتقال دهد مكلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج از كشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید. (مستفاد از تبصره ماده ١٨ آ.ق.ث.ع.و.ا)