علامت تجاری و ضمانت اجرای حقوقی

در حقوق ایران همانطور که اشاره شده باتوجه به قسمت اخیر ماده 47 قانون ثبت اختراعات وطرح های صنعتی و علائم تجارتی و صنعتی مصوب 1386 هرگونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث به صورت نام تجاری یا علامت فردی و علامت جمعی و هرگونه استفاده از آن ها که عرفا باعث فریب عموم گردد، غیر قانونی تلقی و صاحب نام بازرگانی حق جلوگیری استفاده از شخص ثالث را دارد و اگر ثالث در مقابل اعتراض و خواسته صاحب نام بازرگانی مقاومت کند .
الزام وی به عدم استفاده از نام مزبور از طریق اقامه دعویی و اخذ رای از مراجع قضایی امکان پذیر است و اگر نام بازرگانی تاجری با نام خانوادگی ثالث یکی باشد اعم از اینکه نام بازرگانی ثبت شده باشد یا ثبت نشده باشد طبق ماده مذکور و ماده 578 قانون تجارت در این فرض نیز ثالث حق استفاده از نام بازرگانی صاحب حق اولویت را نخواهد داشت.