حل خلاق مسایل به عنوان یک مهارت اساسی

این امر که هر کودک به بالا ترین سطح رشد برسد آرزویی است که پدر و مادران و معلمان دارند.هدایت کودکان در مسیر رشد اجتماعی و آموزشی مسؤلیتی بس عظیم است. تامین نیازهای آموزشی کودکان هدفی است که مورد توافق نظر نظام های آموزشی است. این امر نیز مورد تایید همه صاحب نظران است که هیچ نسخه آموزشی وجود ندارد که برای همه کودکان مناسب باشد.با وجود این ، نوعی جست جو در تاریکی برای یافتن طرح جامعه ای که کاربردی عام داشته باشد،هم در خانه و هم در مدرسه جریان داشته است.پدر و مادران و معلمان نیاز به روشی عام و برنامه ای عملی دارند که برای هدایت رشد اجتماعی و تحصیلی کودکان ابراز می دارند.آنان می گویند که لازم است کودکان جهت رشد فکری شان و مواجهه با وضعیت ها و شرایطی که برای آنها پاسخ های ساده ای وجود ندارند، بر انگیخته شوند. حل خلاق مسایل یک مهارت اساسی برای زندگی و یادگیری است که برای کاربد طیف وسیعی از فرایند های تفکر مناسب دارد.شیوه علمی یادگیری است که ارزش تعمیم(در موارد متعددی) را دارد و می توان آن را به عنوان مدلی برای بروز خلاقییت های هنری ،پژوهش علمی، و بررسی های اجتماعی به کار برد.همچنین مدلی است برای بهبود روابط، برخورد با ابهام های اجتماعی و کاهش تنشی که همه گاهی با آن روبرو می شوند.