ثبت علامت تجاری و اعتراض به آن

حق اعتراض به علامت تجاری ثبت شده از سوی ذینفع در کنوانسیون های مربوط پیش بینی شده است و قوانین داخلی کشورها نیز این اختیار را برای ذینفع در نظر گرفته اند که در صورت داشتن دلائل محکمه پسند نسبت به ابطال علامت تجاری ثبت شده اقدام کند.

در حقوق داخلی ایران نیز بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه مربوط این حق برای ذینفع پیش بینی شده است.
بر اساس ماده 16 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات، اشخاص زیر می توانند نسبت به علامتی که تقاضاضی ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:
1- کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند.
2- کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.
بر اساس ماده 61 آئین نامه ، هرکس بخواهد ابطال علامت تجاری را که در ایران ثبت شده تقاضا کند باید به دادگاه شهرستان تهران (دادگاه مومی تهران) دادخواست بدهد.